Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO marki Afunguard

z dn. 07.01.2017 z późniejszymi zmianami w dn. 24 maja 2018 (wg wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin orkeśla ogólne warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.afunguard.com. Sklep jest własnością firmy AFG Jakub Kokot z siedzibą w Pabianicach przy ul. Kaplicznej 21, NIP 7311891074.

2. Kontakt ze Sprzedawcą udostępniony jest pod nr tel 575 550 533 oraz poprzez adres poczty elektronicznej sklep@afunguard.com.

3. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest na stronie www.afunguard.com – w formacie umożliwiającym jego zapisanie na inny nośnik.

II. Definicje użyte w treści Regulaminu każdorazowo oznaczają:

1. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

2. Towar – produkt oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym. Opis, skład materiałowy, cena i inne informacje są zamieszczone na karcie produktu.

3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego www.afunguard.com, lub korzysta z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym;

4.Konsument – to osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

6. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, skutkujące zawarciem umowy sprzedaży. Zamówienie określa rodzaj, ilość oraz cenę towaru oraz sposób dostarczenia zamówienia.

7. Dni robocze – obejmują dni od poniedziałku do piątku – za wyjątkiem dni ustaowo uznanych jako wolne od pracy.

8. Konto Klienta – funkcjonalność udostępniona klientowi, dzięki której może on dokonywać zamówień, zwrotów, reklamacji, korzystać z programu lojalnościowego oraz innych funkcjonalności sklepu internetowego.

9. Regulamin – treść niniejszego dokumentu.

10. Pozostałe definicje i akty prawne mające zastosowanie do relacji Klient – Sklep internetowy:

- Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

- Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

- Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

III. Ogólne zasady regulujące korzystanie ze sklepu internetowego www.afunguard.com

1. Dla sprawnego, niezakłóconego korzystania z aplikacji sklepu, niezbędne są następujące wymogi sprzętowe:

- komputer lub urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, aktywowanie plików typu Cookies oraz Javasript.

- dostęp do poczty elektronicznej,

Wyszczególnione dozwolone oprogramowanie i urządzenia umożliwią sprawnie funjonowanie sklepu dla klienta przy czym nie będą zakłócać jego sprawnego działania.

2. Klient podejmuje wyłącznie czynności mające na celu zapoznanie się z ofertą sklepu oraz do dokonania zamówienia skutkującego zawarciem Umowy sprzedaży. W żadnym wypadku nie wolno mu dostarczać i zamieszczać treści zakazanych przepisami prawa (treści naruszające interesy i dobro osobiste osób trzecich, treści pornograficzne, propagujące przemoc itp.)

3. Klient korzysta ze sklepu w sposób niezakłócający działania sklepu dla innych kupujących, w sposób nieuciążliwy dla Sprzedającego.

4. Zabrania się rozpowszechniania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej – spam'u.

5. Wszelkie funkcjonalności i materiały informacyjne dostępne w sklepie – Klient wykorzystuje wyłacznie do własnego użytku osobistego.

6. Klient zobligowany jest do korzystania ze sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i z innymi przepisami regulującymi zasady korzystania z sieci internet, oraz przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

IV. Funkcjonalności dostępne w ramach funkcjonowania i korzystania ze sklepu www.afunguard.com

1. Sprzedawca udostępniając Sklep Internetowy pod adresem www.afunguard.com umożliwia korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Funkcjonalność Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Samo dokonanie rejestracji nie jest jednak warunkiem koniecznym złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Rejestracji dokonuje Klient poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego którego treść zostaje udostępniona dla właściciela Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. W każdej chwili właściciel Konta może je usunąć poprzez skorzystanie z funkcji "usuń konto".

4. Klient ma możliwość dołączenia do bazy adresowej newslettera wpisując tam swój adres mailowy, lub zaznaczając wyrażenie zgody na przesyłanie mu takich informacji w formularzu rejestracyjnym. W treście newslettera może znaleść się oferta, informacja marketingowa lub promocyjna. Umowa regulująca wysyłkę newslettera zawierana jest na czas nieokreslony. Istnieje możliwość wypisania się ze wspomnianej bazy w każdej chwili. Każdorazowa wiadomość newsletter zawiera link za pomocą którego Klient może dokonać usunięcia swojego adresu z bazy subskrybentów.

5. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

6. W ramach prowadzonego sklepu internetowego, jego właściciel ma prawo i możliwość organizowania promocji i akcji dedykowanych. Warunki takich akcji są każdorazowo podawane na stronie internetpwej sklepu www.afunguard.com. Promocje oraz rabaty wynikające z kodów rabatowych nie łączą się, chyba, że Sprzedający postanowi inaczej.

V. Zawarcie umowy sprzedaży i procedura jej realizacji.

1. Sprzedający w formie zaproszenia do zawarcia umowy (KC art. 71) prezentuje towary i usługi wraz ze szczegółową specyfikacją. Podaje przy tym czas potrzebny do realizacji zamówienia i dostawy oraz informuje o możliwych opcjach i kosztach dostaw.

2. Towary dostępne w sklepie są nowe, w pierwszym gatunku – dozwolone do obrotu na rynku polskim.

3. Skorzystanie z oferty, złożenie zamówienia i jego realiacja wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez aplikację sklepu co skutkuje otrzymaniem przez Sprzedającego elektronicznej formy tegoż zamówienia i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże prawnie Klienta, jeśli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca wysłał potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5. Umowa sprzedaży sporządzona jest w języku polskim z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.

VI. Postanowienia dotyczące dostaw.

1. Dostawa Towarów odbywa się terenie Polski oraz wybranych państw europejskich, jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Sprzedawca umożliwia dostarczenie złożonego zamówienia poprzez:

- firmę kurierską

- usługę paczkomat

- odbiór w punkcie

Opcja odbioru w punkcie oraz usługa paczkomat - jest dostępna wyłącznie na terenie Polski.

Każdorazowa opcja wymaga podania przybliżonego czasu doręcznia oraz kosztu. Czas doręczenia obejmuje dni robocze.

3. Każdorazowo sprzedawca dołącza do przesyłki paragon do transakcji lub fakturę, jeśli o nią poprosił Kupujący.

VII. Postanowienia dotyczące cen i dostępnych form płatności

1. Ceny Towarów w ofercie wyrażone są w złotych polskich – zawierają podatek VAT oraz inne opłaty i cła.

2. Metody płatności dostępne dla klientów:

- płatność za pobraniem,

- płatność elektroniczna "przedpłata" (zamówienie będzie zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu firmy zajmującej się pośredniczeniem i rozliczeniem o dokonaniu płatności przez Klienta, wówczas wysyłka zrealizowana będzie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

- płatność tradycyjnym przelewem bankowym na dane: AFG Jakub Kokot, ul. Kapliczna 21, 95-200 Pabianice, nr konta: 55 1140 2004 0000 3002 7567 5895

3. Należność tytułem złożonego zamówienia należy uiścić w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 KC.

VIII. Wytyczne względem uprawnienia do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, bez podania przyczyny, może odstąpić od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni roboczych. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy, przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może napisać własnoręcznie lub skorzystać z wzoru który zamieszczono w niniejszym Regulaminie jako Załącznik nr 1.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło fizyczne dostarczenie Towaru.

4. Przypadki w których prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone:

- zawarto umowę, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- dotyczy świadczenia usług, gdzie Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uznaje się za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar (nie mogący nosić znamion użytkowania, z kompletem nienaruszonych metek) należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6. W terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – Sprzedawca zwróci Konsumentowu wszystkie dokonane przez niego płatności – w tym również koszty doręczenia towaru. Zwrot należności następuje tą samą formą jakiej Klient użył do zapłaty. Za zgodą Konsumenta możliwy jest zwrot środków inną formą. Zwrot należności nastąpi po otrzymania fizycznie zwrotu przez Sprzedawcę

7. Jeżeli Konsument nie wybrał najtańszego sposobu doręcznie przesyłki, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje

1. Sprzedawcę obligują względem Klienta przepisy z tytułu rękojmi określone w KC w art. 556-576.

2. Adres doręczeń dla przesyłek reklamacyjnych: AFG Jakub Kokot, Kapliczna 21, 95-200 Pabianice. Formularz pocztą elektroniczą na adres office@afunguard.com

3. Przesyłany towar podlegający reklamacji należy przesłać na powyższy adres wraz z dowodem zakupu, jeśli to możliwe.

4. Termin rozpatrywania reklamacji – maksymalnie 14 dni.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może również zgłasić Sprzedawcy reklamacje w kwestii funkcjonowania Sklepu i korzystania z Usług. Reklamacji takiej dokonuje pisemnie wysyłać ją na adres: AFG Jakub Kokot, ul. Kapliczna 21, 95-200 Pabianice, lub pocztą elektroniczną na adres: office@afunguard.com

2. W owiadczeniu reklamacji Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Gwarancje

1. Towary oferowane w sprzedaży mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. Specyfikacja i opis produktu zawiera informacje o udzielonej mu gwarancji.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji

1. Pozasądowe możliwości rozpatrywania reklamacji i docjodzenia roszczeń przysługujące Klientowi:

polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej

unijna platforma internetowa ODR, dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

wojewódzkie inspektor Inspekcji Handlowej

XIII. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe odostępnioneprzez Konsumenta, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego:

- majątkowe prawa autorskie,

- prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich następuje wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Odstąpienia od umowy

.......................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

/imię i nazwisko/ następujących rzeczy:

..........................................................................................................................................................

Data odbioru przesyłki:..........................................

Spsoób zwrotu płatności:..........................(w przypadku zwrotu na konto bankowe nr konta)............

Adres email:.............................................................

Adres:......................................................................

Telefon .................................................................,

Podpis......................................................................

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel